szkolenia bhp zielona góra ,bhp lubuskie
e-mail: ebih@bhp-zielonagora.pl
Kom. 692 364 199

Które organy sprawują nadzór nad warunkami pracy w firmie?

Nadrzędnym organem wykonującym zadania nadzorcze i kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Kontroli PIP podlegają pracodawcy, przedsiębiorcy i niektóre inne podmioty wymienione w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy.
Kontrola inspektora PIP ma na celu sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania firmy pod kątem przestrzegania przepisów BHP i p.poż oraz legalności zatrudnienia pracowników.

Inspektor PIP dokonuje kontroli zarówno dokumentów, jak i warunków pracy.
W uzasadnionych przypadkach, szczególnie w przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa pracy i BHP, inspektor PIP może nawet nakazać wstrzymanie prac lub działalności. W większości przypadków nieprawidłowości są podstawą tylko do mandatu lub grzywny.

EBIH – firma BHP z woj. lubuskiego oferuje pełną obsługę pod kątem przygotowania dokumentów do inspekcji PIP. Naszych klientów zawsze zaskakuje, jak gładko przechodzą kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy dzięki współpracy z naszą firmą. Kara pieniężna nakładana przez inspektora pracy wynosi od 1.000,00 zł do 30.000,00 zł. Sprawdź naszą ofertę szkoleń BHP online.