szkolenia bhp zielona góra ,bhp lubuskie
e-mail: ebih@bhp-zielonagora.pl
Kom. 692 364 199

Które organy sprawują nadzór nad warunkami pracy w firmie?

Nadrzędnym organem wykonującym zadania nadzorcze i kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, jest Państwowa Inspekcja Pracy. Kontroli PIP podlegają pracodawcy, przedsiębiorcy i niektóre inne podmioty wymienione w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrola inspektora PIP ma na celu sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania firmy pod kątem …

Czy jako pracodawca mam obowiązek wyznaczenia palarni w zakładzie pracy?

Nie. Aktualne przepisy nie nakładają na pracodawcę obowiązku wyznaczenia wydzielonego miejsca do palenia tytoniu. Zabrania natomiast palenia tytoniu w pomieszczeniach zakładu pracy oraz obliguje pracodawcę do ekspozycji znaków graficznych i słownych informujących o zakazie palenia. Za nieprzestrzeganie nakazów ustawy przewiduje się kary pieniężne: nieumieszczenie informacji o zakazie palenia – grzywna …

Jaką wolną powierzchnię i przestrzeń pracy powinien mieć do dyspozycji pracownik biurowy?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. jednoznacznie reguluje kwestię wolnej przestrzeni, którą musi mieć zapewniony pracownik. Każdy pracownik powinien dysponować co najmniej 2 m2 powierzchni wolnej od urządzeń, sprzętu i mebli (w tym biurka). Powinien również mieć co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia. Minimalna wysokość …

Jakie instytucje należy poinformować o zamiarze usunięcia materiałów azbestowych?

Przed rozpoczęciem prac mających na celu usunięcie (również zabezpieczenie) materiałów zawierających azbest należy zgłosić ten fakt właściwym organom nadzoru budowlanego i administracji architektonicznej oraz okręgowemu inspektoratowi pracy. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać: rodzaj materiałów azbestowych, harmonogram prac, dokładną lokalizację, kopię oceny stanu materiałów przeznaczonych do usunięcia, liczbę pracowników narażonych na ekspozycję …

Kogo powinien zawiadomić pracodawca w razie wypadku przy pracy?

Obowiązkiem zgłoszenia właściwym organom podlegają jedynie te wypadki w trakcie pełnienia obowiązków służbowych, które skutkują śmiercią, są wypadkami ciężkimi ( np. kalectwo, konieczność hospitalizacji ) lub są wypadkami zbiorowymi (co najmniej 2 osoby poszkodowane wskutek tego samego zdarzenia). Obowiązkowi zgłoszenia nie podlegają wypadki w drodze do i z pracy. Organami, …

Czy obcokrajowiec oddelegowany do pracy w Polsce musi przejść szkolenie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie?

Zgodnie z polskim prawem obcokrajowiec oddelegowany do pracy w Polsce powinien mieć zapewnione co najmniej jednakowe warunki zatrudnienia, co pracownicy zatrudnieni na zasadach wynikających z polskiego Kodeksu pracy. Jeśli więc zakres przeszkolenia pracownika zagranicznego w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest węższy niż przewidywany polskim prawem, musi on zostać …

Jakie wymogi powinni spełniać pracownicy montujący i demontujący rusztowania budowlane?

Kwestie wymagań dla osób montujących rusztowania budowlane określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6.09.2001 r. Osoba montująca rusztowania powinna wziąć udział w szkoleniu prowadzonym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie i zakończyć je egzaminem z wynikiem pozytywnym. Zaliczone szkolenie uprawnia do otrzymania świadectwa oraz wpisu do książki …

Jakie środki ochrony indywidualnej należy stosować w zakładach budowlanych?

Dobór właściwych środków ochrony osobistej zależy od charakteru wykonywanej pracy. Bez względu na jej charakter hełm ochronny, kamizelka odblaskowa oraz obuwie ochronne to na placu budowy absolutne minimum, któremu powinni podporządkować się wszyscy, od robotnika przez kadrę zarządzającą po osoby wizytujące budowę. Szkolenia BHP w Zielonej Górze i innych miejscowościach …